Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Introduktion

1.1 Vi är engagerade i att skydda integriteten hos [våra besökare på webbplatsen och service].

1.2 Denna policy gäller där vi agerar som datastyrare med avseende på personuppgifterna för [våra besökare på webbplatsen och service] med andra ord, där vi bestämmer syftet och sättet att behandla dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår hemsida. Om cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållande av [vår hemsida och tjänster], kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du besöker vår hemsida.

1.4 Vår hemsida innehåller integritetsregler som påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontrollerna kan du [ange om du vill ha direktmarknadsföringskommunikation och begränsa publiceringen av din information]. Du kan komma åt privata kontroller via [URL].

1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till [databasens namn]. [Mer information om oss finns i avsnittet 13.]

2. Kreditera

2.1 Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com).

Du måste behålla ovanstående kredit. Användning av detta dokument utan kredit är en intrång i upphovsrätten. Du kan dock köpa ett motsvarande dokument från oss som inte innehåller krediten.

3. Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 I detta avsnitt 3 har vi lagt fram:

(a) De allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla.

(b) [om personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter]

(c) Syftet med vilka vi får behandla personuppgifter och

d) Processens rättsliga grunder.

3.2 Vi kan behandla [data om din användning av vår webbplats och tjänster] (“användningsdata“). Användningsdata kan innehålla [din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning ]. Källan till användningsuppgifterna är [vårt analysspårningssystem]. Denna användningsinformation kan behandlas [för att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [våra legitima intressen, nämligen [övervaka och förbättra vår webbplats och tjänster]] ELLER [[ange basis]].

3.3 Vi kan behandla [dina kontodata] (“kontodata[) Kontodata kan [innehålla ditt namn och e-postadress].] [Källan till kontodata är [du eller din arbetsgivare].] Kontodata kan behandlas [för att driva vår webbplats och tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten på vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig.] Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [våra legitima intressen, nämligen [korrekt administration av vår webbplats och affärer]] ELLER [genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal] ELLER [[ange basis]].

3.4 Vi kan behandla [din information som ingår i din personliga profil på vår webbplats] (“profildata“).[ Profiluppgifterna kan inkludera [ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, profilbilder, kön, date om födelse, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsdetaljer].] Profiluppgifterna kan behandlas för [ändamålen att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och tjänster]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [våra legitima intressen, nämligen [korrekt administration av vår webbplats och verksamhet]] ELLER [utförande av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal] ELLER [[ange basis]].

3.5 Vi kan behandla [dina personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra tjänster] (“service data[] Tjänstedata kan inkludera [ange data].] [Källan till serviceuppgifterna är [du eller din arbetsgivare].] Tjänsteuppgifterna kan behandlas [i syfte att driva vår hemsida, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopieringar av våra databaser och kommunicera med dig]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [våra legitima intressen, nämligen [rätt administration av vår hemsida och verksamhet]] ELLER [utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på begäran ingå ett sådant kontrakt] ELLER [[ange basis]].

3.6 Vi kan behandla [information som du publicerar för publicering på vår webbplats eller via våra tjänster] (“publiceringsdata“). Publikationsdata kan behandlas [i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrering av vår webbplats och tjänster]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [våra legitima intressen, nämligen [korrekt administration av vår webbplats och verksamhet]] ELLER [genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal] ELLER [[ange basis]].

3.7 Vi kan behandla [information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss angående varor och / eller tjänster] (“förfrågningsdata“). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas [i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och / eller tjänster till dig]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [[ange basis]].

3.8 Vi kan behandla [information om våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation] (“kundrelationsdata[) Kundrelationsuppgifterna kan innehålla [ditt namn, din arbetsgivare, din jobbtitel eller roll, dina kontaktuppgifter och information som finns i kommunikationen mellan oss och dig eller din arbetsgivare].] [Källan till kundrelationsdata är [du eller din arbetsgivare].] Kundrelationsdata kan behandlas [i syfte att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, föra register över denna kommunikation och marknadsföra våra produkter och tjänster för kunder]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [våra legitima intressen, nämligen [korrekt hantering av våra kundrelationer]] ELLER [[ange basis]].

3.9 Vi kan behandla [information om transaktioner, inklusive köp av varor och tjänster, som du gör med oss ​​och / eller via vår webbplats] (“transaktionsdata[). [Transaktionsuppgifterna kan innehålla [dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsuppgifter].] Transaktionsuppgifterna kan behandlas [i syfte att leverera de köpta varorna och tjänsterna och hålla korrekt register över dessa transaktioner]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidtagande av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal och våra legitima intressen, nämligen [korrekt administration av vår webbplats och verksamhet]] ELLER [[ange basis]].

3.10 Vi kan behandla [information som du tillhandahåller oss för att prenumerera på våra e-postaviseringar och / eller nyhetsbrev] (“anmälningsdata“). Anmälningsuppgifterna kan behandlas [för att skicka dig relevanta meddelanden och / eller nyhetsbrev]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal] ELLER [[ange basis]].

3.11 Vi kan behandla [information som finns i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss] (“korrespondensdata“). Korrespondensdata kan innehålla [kommunikationsinnehållet och metadata som är associerade med kommunikationen]. [Vår webbplats kommer att generera metadata associerade med kommunikation som görs med hjälp av kontaktformulärerna för webbplatsen.] Korrespondensdata kan behandlas [för att kommunicera med dig och journalföring]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [våra legitima intressen, nämligen [korrekt administration av vår webbplats och affärer och kommunikation med användare]] ELLER [[ange basis]].

3.12 Vi kan behandla [identifiera allmän kategori av data]. [Dessa uppgifter kan innehålla [lista specifika uppgifter].] [Källan till dessa data är [identifiera källa].] Dessa data kan behandlas för [ange ändamål]. Den rättsliga grunden för denna behandling är [samtycke] ELLER [våra legitima intressen, nämligen [specificera legitima intressen]] ELLER [utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt] ELLER [[ange basis]].

3.13 Vi kan behandla [vilken som helst av dina personuppgifter som identifieras i denna policy] vid behov för [inrättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande]. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen [skyddet och påståendet av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras lagliga rättigheter].

3.14 Vi kan behandla [vilken som helst av dina personuppgifter som identifieras i denna policy] vid behov för [syftet med att erhålla eller behålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning]. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen [rätt skydd av vår verksamhet mot risker].

3.15 Förutom de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, kan vi också behandla [någon av dina personuppgifter] där sådan behandling är nödvändig [för att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för , eller] för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en annan fysisk person.

3.16 Vänligen lämna inte någon annans personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra det.

4. Ge dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan avslöja [dina personuppgifter] till någon medlem i vår företagsgrupp (det vill säga våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för syftet och de rättsliga grunderna som anges i detta [Information om vår grupp av företag finns på [URL].]

4.2 Vi kan avslöja [dina personuppgifter] till [våra försäkringsgivare och / eller professionella rådgivare] i den mån det är rimligt nödvändigt för [uppnå eller behålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller etablera, utöva eller försvara juridiska fordringar, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande].

4.3 Vi kan avslöja [ange personlig datakategori eller kategorier] till [våra leverantörer eller underleverantörer] [identifierad på [URL]] i den mån det är rimligt nödvändigt för [ange ändamål].

4.4 Finansiella transaktioner avseende [vår hemsida och tjänster] [är] ELLER [kan] hanteras av våra leverantörer av betalningstjänster, [identifiera PSP]. Vi kommer att dela transaktionsdata med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning som krävs för att [behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar]. Du hittar information om betaltjänstleverantörernas integritetspolicyer och metoder på [URL].

4.5 Vi kan avslöja [dina förfrågningsuppgifter] till [en eller flera av de utvalda tredjepartsleverantörerna av varor och tjänster som identifierats på vår webbplats] i syfte att [göra det möjligt för dem att kontakta dig så att de kan erbjuda, marknadsföra och sälja till dig relevanta varor och / eller tjänster]. [Varje sådan tredje part kommer att agera som personuppgiftsansvarig i förhållande till de förfrågningsuppgifter som vi tillhandahåller den; och när du kontaktar dig kommer varje sådan tredje part att tillhandahålla en kopia av sin egen integritetspolicy, som reglerar den tredje partens användning av dina personuppgifter.]

4.6 Förutom de specifika upplysningar om personuppgifter som anges i detta avsnitt 4 kan vi avslöja dina personuppgifter om sådan information är nödvändig för att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en annan fysisk person. [Vi kan också avslöja dina personuppgifter om sådant upplysande är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande.]

5. Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1 I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om de omständigheter där dina personuppgifter kan överföras till [länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet].

5.2 Vi [och våra andra koncernföretag] har [kontor och anläggningar] i [specificera länder][Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på [dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder].] [Överföringar till [vart och ett av dessa länder] kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen [användningen av standard klausuler om dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, en kopia av dem kan erhållas från [Källa]] ELLER [användningen av bindande företagsregler, en kopia som du kan få från [Källa]] ELLER [[ange lämpliga skyddsåtgärder och medel för att få en kopia]].]

5.3 Webbhotell för vår hemsida ligger i [specificera länder][Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på [dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder].] [Överföringar till [vart och ett av dessa länder] kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen [användningen av standard dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, en kopia av vilken du kan få från [Källa]] ELLER [[ange lämpliga skyddsåtgärder och medel för att få en kopia]].]

5.4 [Ange kategori eller kategorier av leverantör eller underleverantör] [är] ELLER [är] belägna i [specificera länder][Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på [dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder].] [Överföringar till [vart och ett av dessa länder] kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen [användningen av standard klausuler om dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, en kopia av dem kan erhållas från [Källa]] ELLER [[ange lämpliga skyddsåtgärder och medel för att få en kopia]].]

5.5 Du erkänner att [personuppgifter som du skickar för offentliggörande via vår webbplats eller tjänster] kan vara tillgängliga via internet, runt om i världen. Vi kan inte hindra användningen (eller missbruk) av sådana personuppgifter av andra.

6. Behåll och radera personuppgifter

6.1 I detta avsnitt 6 beskrivs våra policyer och förfaranden för lagring av data, som är utformade för att säkerställa att vi överensstämmer med våra lagliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(A) [personuppgifter kategori eller kategorier] kommer att behållas under en period av minst [period] efter [date], och för en maximal period av [period] efter [date].

[ytterligare listobjekt]

6.4 I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange de perioder för vilka dina personuppgifter kommer att behållas. I sådana fall kommer vi att bestämma retentionstiden baserat på följande kriterier:

a) Retentionstiden för [personuppgifter kategori] kommer att bestämmas baserat på [specificera kriterier].

[ytterligare listobjekt]

6.5 Oaktat de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7. Tillägg

7.1 Vi kan komma uppdate denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats.

7.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

7.3 Vi kan [eller] meddela dig om [ändringar] ELLER [betydande ändringar] till denna policy [via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår hemsida].

8. dina rättigheter

8.1 I det här avsnittet 8 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt lagen om uppgiftsskydd. Några av rättigheterna är komplexa, och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och vägledning från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

8.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:

a) rätten till tillgång

b) Rätten till rättelse

(c) rätten att radera

d) Rätten att begränsa bearbetningen

e) Rätten att invända mot bearbetningen.

(f) Rätten till dataöverförbarhet

g) Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. och

h) Rätt att återkalla samtycke.

8.3 Du har rätt till bekräftelse om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller, där vi gör det, tillgång till personuppgifter, tillsammans med viss ytterligare information. Den kompletterande informationen innehåller uppgifter om syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Att ge andra människors rättigheter och friheter påverkas inte, vi kommer att ge dig en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian kommer att tillhandahållas gratis, men ytterligare kopior kan vara föremål för en rimlig avgift. [Du kan få tillgång till [dina personuppgifter] genom att besöka [URL] när du är inloggad på vår hemsida.]

8.4 Du har rätt att få otillbörliga personuppgifter om dig åtgärdad och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att ha några ofullständiga personuppgifter om dig.

8.5 Under vissa omständigheter har du rätt att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter omfattar: [Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades. du återkallar samtycke till samtyckebaserad bearbetning Du protesterar mot bearbetningen enligt vissa regler om tillämplig lagstiftning om dataskydd. bearbetningen är avsedd för direkt marknadsföring och personuppgifterna har behandlats olagligt]. Det finns emellertid undantag från rätten att radera. De allmänna uteslutningarna inkluderar var behandling krävs: [för utövande av yttrandefriheten och informationen; för att följa en lagstadgad skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav].

8.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: Du bestrider noggrannheten i personuppgifterna. bearbetning är olaglig men du motsätter dig radering Vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav. och du har invänt mot bearbetning, i väntan på verifieringen av den invändningen. Om bearbetning har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer emellertid bara annars att bearbeta det: med ditt samtycke för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse.

8.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförts i allmänintresset eller utövandet av någon officiell myndighet som ägs av oss eller syftet med de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överträder dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

8.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsändamål). Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som är relaterade till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

8.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

a) samtycke eller

(b) att behandlingen är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal,

och sådan bearbetning utförs med automatiserade medel har du rätt att ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller emellertid inte där det skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

8.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten för ditt hemvist, din arbetsort eller platsen för den påstådda överträdelsen.

8.12 I den utsträckning den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Återkallelse kommer inte att påverka lagligheten av bearbetningen före återkallandet.

8.13 Du kan utöva några av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter [genom skriftligt meddelande till oss] ELLER [av [metoderna]] [, förutom de andra metoder som anges i detta avsnitt 8].

9. Om cookies

9.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

9.2 Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "sessions" cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig tills dess inställda utgång date, såvida den inte raderats av användaren innan utgången date; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att förfalla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

9.3-kakor innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till informationen som lagras i och erhållits från kakor.

10. Kakor som vi använder

10.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) [autentisering - vi använder cookies [för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats] [(cookies som används för detta ändamål är: [identifiera cookies])]];

(b) [status - vi använder cookies [för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår webbplats] [(cookies som används för detta ändamål är: [identifiera cookies])]];

(c) [personalisering - vi använder cookies [för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen åt dig] [(cookies som används för detta ändamål är: [identifiera cookies])]];

(d) [säkerhet - vi använder cookies [som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter, och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet] [(cookies som används för detta ändamål är: [identifiera cookies])]];

(e) [reklam - vi använder kakor [för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig] [(kakor som används för detta ändamål är: [identifiera cookies])]];

(f) [analys - vi använder cookies [för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och tjänster] [(cookies som används för detta ändamål är: [identifiera cookies])]]; och

(g) [samtycke till cookies - vi använder kakor [för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av kakor mer generellt] [(kakor som används för detta ändamål är: [identifiera cookies])]].

[ytterligare listobjekt]

11. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

11.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och de cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

11.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Informationen som samlats i samband med vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles integritetspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevanta kakorna är: [identifiera cookies].]

11.3 [Vi publicerar Google AdSense-intressebaserade annonser på vår hemsida. Dessa skräddarsys av Google för att spegla dina intressen. För att bestämma dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår hemsida och på andra webbplatser över hela webben med hjälp av cookies.] ELLER [Vi publicerar Google AdSense-annonser på vår hemsida. För att bestämma dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår hemsida och på andra webbplatser över hela webben med hjälp av cookies. Med detta beteendespårning kan Google skräddarsy annonserna som du ser på andra webbplatser för att återspegla dina intressen (men vi publicerar inte intressebaserade annonser på vår hemsida). Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är associerade med din webbläsare genom att besöka : https://adssettings.google.com. Du kan också välja bort AdSense-partnernätverkskakan med hjälp av de här inställningarna eller använda nätverksannonseringsinitiativets multi-cookie-opt-out-mekanism på: http://optout.networkadvertising.org. Dessa opt-out-mekanismer använder sig emellertid av cookies, och om du rensar kakorna från din webbläsare kommer din bortkoppling inte att bibehållas. För att säkerställa att en bortkoppling upprätthålls för en viss webbläsare kan du överväga att använda Google-pluginprogrammen som finns tillgängliga på: https://support.google.com/ads/answer/7395996. [De relevanta kakorna är: [identifiera cookies].]

11.4 Vi använder [identifiera tjänsteleverantör] till [Ange tjänst]. Den här tjänsten använder cookies för [ange syfte (er)]. Du kan se denna tjänsteleverantörs sekretesspolicy på [URL]. [De relevanta kakorna är: [identifiera cookies].]

12. Hantera cookies

12.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies och ta bort cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få upp tilldate information om att blockera och radera cookies via dessa länkar:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Krom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

[ytterligare listobjekt]

12.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.

12.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

13. våra uppgifter

13.1 Denna webbplats ägs och drivs av John Harding.

13.2 Vi är registrerade i England under registreringsnummer kc73486214hrt], och vårt säte är på England.

13.3 Vår huvudsakliga verksamhetsort är på England.

13.4 Du kan kontakta oss:

(a) [per post till [den angivna postadressen]]

(b) [använder vår kontaktformulär för webbsidor];

(c) [via telefon, på [kontaktnummer som publiceras på vår hemsida från tid till annan]]; eller

(d) [via e-post, med hjälp av [den e-postadress som publiceras på vår hemsida från tid till annan]].

[ytterligare listobjekt]

14. Dataskyddsansvarig

14.1 Våra dataskyddsombuds kontaktuppgifter är: [kontaktuppgifter].

GDPR

Avsnitt 1: Inledning

Avsnitt 1.1

Valfritt element.

Avsnitt 1.2

”Personuppgifter” definieras i artikel 4 i GDPR:

”(1)” personuppgifter ”: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (” registrerad ”); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos den fysiska personen ”.

Avsnitt 1.3

Valfritt element.

Införandet av detta uttalande i din integritetspolicy uppfyller inte i sig kraven i Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 när det gäller samtycke till användning av cookies. Vägledning om metoder för att erhålla sådant samtycke finns på informationskommissionärens webbplats (http://www.ico.gov.uk).

Avsnitt 1.4

Valfritt element.

Avsnitt 1.5

Valfritt element.

Avsnitt 2: Kredit

Avsnitt: Varning för fri licensiering av dokument

Valfritt element. Även om du behöver behålla krediten, bör du ta bort inloggningsvarning för upphovsrätt från detta dokument före användning.

Avsnitt 3: Hur använder vi dina personuppgifter

Artikel 13 (1) i GDPR föreskriver att

”(1) När personuppgifter som rör en registrerad samlas in från den registrerade, ska den registeransvarige vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls tillhandahålla den registrerade all följande information: ... (c) syftet med behandlingen för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen; (d) om behandlingen baseras på artikel 6 f, de legitima intressen som den registeransvarige eller en tredje part eftersträvar. ”

Artikel 6 (1) (f) i GDPR föreskriver att

”(1) Bearbetning är endast tillåtet om och i den utsträckning som åtminstone något av följande gäller: ... (f) behandling är nödvändig för syftet med de berättigade intressen som den personuppgiftsansvarige eller en tredje part eftersträvar, utom när sådan intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt där den registrerade är ett barn. ”

Avsnitt 3.1

I artikel 14 i GDPR, som gäller om personlig information inte erhålls från den registrerade, föreskrivs att information om ”de berörda kategorierna av personuppgifter” ska lämnas till den registrerade.

Artikel 13 i GDPR, som gäller när personuppgifter erhålls från den registrerade, innehåller inte en likvärdig bestämmelse.

Icke desto mindre har vi inkluderat hänvisningar till allmänna kategorier av data i detta dokument, eftersom detta underlättar identifieringen av särskilda ändamål med behandlingen och de rättsliga grunderna för behandling - information som behöver tillhandahållas enligt artikel 13.

Avsnitt 3.2

Valfritt element.

Avsnitt 3.3

Valfritt element.

Avsnitt 3.4

Valfritt element.

Avsnitt 3.5

Valfritt element.

Avsnitt 3.6

Valfritt element.

Avsnitt 3.7

Valfritt element.

Avsnitt 3.8

Valfritt element.

Avsnitt 3.9

Valfritt element.

Avsnitt 3.10

Valfritt element.

Avsnitt 3.11

Valfritt element.

Avsnitt 3.12

Valfritt element. Använd denna form av bestämmelse för att identifiera och tillhandahålla relevant information om andra kategorier av personuppgifter som du kan behandla.

Avsnitt 3.13

Valfritt element.

Avsnitt 3.14

Valfritt element.

Avsnitt 3.16

Valfritt element.

Avsnitt 4: Tillhandahåller dina personuppgifter till andra

Enligt artikel 13 ei dataskyddsförordningen måste personuppgiftsansvarig förse den registrerade med information om ”mottagarna eller kategorierna av mottagare av personuppgifterna” om personuppgifter samlas in från den registrerade.

Ekvivalenta regler för data som samlats in från någon annan än den registrerade finns i artikel 14 (1) (e).

Avsnitt 4.1

Valfritt element.

Avsnitt 4.2

Valfritt element.

Avsnitt 4.3

Valfritt element.

Avsnitt 4.4

Valfritt element.

Avsnitt 4.5

Valfritt element.

Avsnitt 5: Internationella överföringar av dina personuppgifter

Valfritt element.

Enligt artikel 13 f GDPR ska registeransvariga lämna ut till registrerade "i tillämpliga fall, det faktum att den registeransvarige avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation och om det finns ett tillräckligt beslut från kommissionen, eller vid överföringar som avses i artikel 1 [överföringar med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder] eller 46 [bindande företagsregler], eller artikel 47 andra stycket [begränsade överföringar för tvingande legitima intressen], hänvisning till lämpliga eller lämpliga skyddsåtgärder och sätten att skaffa en kopia av dem eller om de har gjorts tillgängliga ”.

Avsnitt 5.2

Valfritt element.

Avsnitt 5.3

Valfritt element.

Avsnitt 5.4

Valfritt element.

Avsnitt 5.5

Valfritt element. Kommer användarna att ha möjlighet att publicera personuppgifter på webbplatsen?

Avsnitt 6: Behåll och radera personuppgifter

Artikel 5 (1) (e) i GDPR anger lagringsbegränsningen, en av reglens grundläggande regler:

”Personuppgifter ska: ... förvaras i en form som tillåter identifiering av registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas; personuppgifter kan lagras under längre perioder i den mån personuppgifterna kommer att behandlas enbart för arkivering i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 med förbehåll för genomförande av lämpliga tekniska och organisatoriska ändamål. åtgärder som krävs enligt denna förordning för att skydda den registrerades rättigheter och friheter ... ”.

Avsnitt 7: Ändringar

Valfritt element.

Avsnitt 7.2

Valfritt element.

Avsnitt 7.3

Valfritt element. Kommer du att kontakta användarna för att meddela dem om ändringar i dokumentet?

 • Hur kommer användarna att bli underrättad om ändringar i dokumentet?

Avsnitt 8: Dina rättigheter

Artikel 13 (2) i GDPR föreskriver att när personuppgifter samlas in från en registrerad, måste viss information om registrerade rättigheter ges:

”Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige vid den tidpunkt då personuppgifter erhålls tillhandahålla den registrerade följande ytterligare information som är nödvändig för att säkerställa rättvis och transparent behandling: ... (b) förekomsten av rätt att från den registeransvarige begära åtkomst till och korrigering eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av den registrerade eller att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet; (c) om behandlingen baseras på artikel 6 a eller artikel 1 a, förekomsten av rätten att återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingsbaserad efter samtycke innan det dras tillbaka; ... ”.

Liknande bestämmelser anges i artikel 14 i relation till personuppgifter som inte samlas in från den berörda registrerade.

Avsnitt 8.3

Rätten till tillgång anges i artikel 15 i GDPR.

Avsnitt 8.4

Rätten till rättelse anges i artikel 16 i GDPR.

Avsnitt 8.5

Rätten att radera (eller rätt att glömma) anges i artikel 17 i GDPR och måste anmälas till registrerade enligt artiklarna 13 (2) (b), 14 (2) (c) och 15 (1) (e) i GDPR.

Överväg att ändra de markerade omständigheterna och uteslutningarna, beroende på vad som är mest relevant för din behandling.

Avsnitt 8.6

Artikel 18 (1) i GDPR anger:

”Den registrerade ska ha rätt att från den registeransvarige få en begränsning av behandlingen om något av följande gäller: (a) personuppgifternas riktighet bestrids av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna (b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig raderingen av personuppgifterna och begär istället en begränsning av deras användning; (c) den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men de krävs av den registrerade för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; (d) den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21 i avvaktan på verifiering av om den registeransvariges legitima grunder åsidosätter den registrerades.

Avsnitt 8.7

Rätten att invända mot bearbetning anges i artikel 21 i GDPR och måste anmälas till registrerade enligt artiklarna 21 (4), 13 (2) (b) och 14 (2) (c).

Avsnitt 8.8

Valfritt element.

Artikel 21 (3) i GDPR anger:

"Om den registrerade invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål."

Avsnitt 8.9

Valfritt element.

Denna rätt anges i artikel 21 (6) av GDPR.

Avsnitt 8.10

Rätten till dataportabilitet anges fullständigt i artikel 20 i GDPR och måste anmälas till registrerade enligt artiklarna 13 (2) (b) och 14 (2) (c).

Avsnitt 8.11

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet anges i artikel 77 i GDPR och måste anmälas till registrerade enligt artiklarna 13 (2) (d), 14 (2) (e) och 15 (1) ( f).

Avsnitt 8.12

Artikel 7 (3) i GDPR anger rätten till tillbakadragande. Rätten måste anmälas till registrerade enligt artiklarna 13 (2) (c) och 14 (2) (d). Se även artikel 17 (1) (b).

Avsnitt 9: Om cookies

Valfritt element.

Avsnitt 9.2

Valfritt element.

Avsnitt 9.3

Valfritt element.

Avsnitt 10: Kakor som vi använder

Valfritt element.

Avsnitt 11: Kakor som används av våra tjänsteleverantörer

Hjälper webbplatsen cookies från tredje part, analytikerkakor eller spårning av cookies till användare?

Avsnitt 11.2

Valfritt element.

Avsnitt 11.3

Valfritt element. Kommer Google AdSense-annonser att publiceras på webbplatsen?

Denna bestämmelse bör inkluderas om du publicerar Google AdSense-intressebaserade annonser på din webbplats. Ytterligare upplysningar kommer att krävas om du inte har valt bort annonsvisning från tredje part.

Om webbplatsen ställer in andra cookies på användarnas maskiner som spårar beteende, måste information om dessa cookies också avslöjas.

Avsnitt 12: Hantera cookies

Valfritt element.

Avsnitt 12.3

Valfritt element. Blir blockering av kakor en negativ effekt på användningen av webbplatsen från ett användarperspektiv?

Avsnitt 13: Våra detaljer

Brittiska företag måste lämna sina företagsnamn, deras registreringsnummer, deras registreringsort och deras registrerade adress på sina webbplatser (men inte nödvändigtvis i detta dokument).

Ensamma handlare och partnerskap som bedriver ett företag i Storbritannien under ett "företagsnamn" (dvs. ett namn som inte är namnet på näringsidkaren / namnen på partnerna eller vissa andra angivna namnklasser) måste också göra vissa webbplatsupplysningar: (i) när det gäller enhandlare, individens namn; (ii) i fallet med ett partnerskap, namnet på varje medlem i partnerskapet, och (iii) i båda fallen, i förhållande till varje namngiven person, en adress i Storbritannien där delgivning av alla handlingar som på något sätt rör verksamheten kommer att vara effektiv. Alla webbplatser som omfattas av föreskrifterna för elektronisk handel (EG-direktivet) 2002 måste innehålla en geografisk adress (inte ett postnummer) och en e-postadress. Alla webbplatsoperatörer som omfattas av bestämmelserna om tillhandahållande av tjänster 2009 måste också ange ett telefonnummer.

Avsnitt 13.1

 • Vad heter företag, partnerskap, enskild eller annan juridisk person eller enhet som äger och driver webbplatsen?

Avsnitt 13.2

Valfritt element. Är den berörda personen ett företag?

 • I vilken jurisdiktion är företaget registrerat?

 • Vad är företagets registreringsnummer eller motsvarande?

 • Var är företagets registrerade adress?

Avsnitt 13.3

Valfritt element.

 • Var är den berörda personens huvudkontor eller huvudkontor?

Avsnitt 13.4

Valfritt element.

 • På vilket sätt kan den berörda personen kontaktas?

 • Var publiceras den berörda personens postadress?

 • Ange antingen ett telefonnummer eller ge detaljer om var det aktuella numret kan hittas.

 • Ange antingen en e-postadress eller ge information om var den relevanta e-postadressen kan hittas.

Avsnitt 14: Dataskyddsansvarig

Valfritt element.

Avsnitt 14.1

Vissa datastyrare och dataprocessorer kommer att vara skyldiga att utse en dataskyddspersonal (DPO). Grundförpliktelsen anges i GD XPR: s artikel 37 (1):

”(1) Den registeransvarige och databehandlaren ska utse en dataskyddsombud i alla fall där: (a) behandlingen utförs av en offentlig myndighet eller ett organ, med undantag för domstolar som agerar i deras rättsliga egenskap, (b) den centrala verksamheten hos den registeransvarige eller databehandlaren består av bearbetningsoperationer som på grund av sin natur, deras omfattning och / eller deras syften kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor skala, eller c) Den registeransvariges eller databehandlarens kärnverksamhet består i att i stor skala behandla särskilda kategorier av uppgifter enligt artikel 9 och personuppgifter som rör straffrättsliga övertygelser och brott som avses i artikel 10. ”

Artikel 13 (1) (b) i GDPR föreskriver att

”(1) Om personuppgifter som rör en registrerad samlas in från den registrerade, ska den registeransvarige vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls ge den registrerade all följande information ... (b) kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall ”.

Se även artikel 14 (1) (b).

 •